ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

พินัยกรรมและมรดก

พินัยกรรมและมรดก

มรดก

คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวผู้ตายโดยแท้ เช่น บำนาญ อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบของทายาทมีข้อจำกัดคือ กฎหมายมีข้อกำหนดไว้ว่า “ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอด”

ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกจากผู้ที่ตายนั้นได้แก่ ทายาทและผู้รับประโยชน์จากพินัยกรรม

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมรดก

พินัยกรรม

บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์จะแสดงเจตนาในการจัดการทรัพย์สินของตนเมื่อตนได้เสียชีวิตลงโดยการทำพินัยกรรมและพินัยกรรมนี้ผู้ทำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

พินัยกรรมจะต้อง

 • ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 • มีพยาน 2 คนที่ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม โดยรับรู้ว่าเป็นพินัยกรรม แต่ไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดในพินัยกรรม

บุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะมาเป็นพยายนในการทำพินัยกรรม ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ทำพินัยกรรม
 • เป็นผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรม

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับพินัยกรรม

เมื่อคู่สมรสหรือซัมบูเสียชีวิต

เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตลงแพทย์จะต้องออกใบรับรองการเสียชีวิตโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้เพื่อนําไปแจ้งต่อสํานักงานภาษีเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนราษฎร์

เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสเสียชีวิตและไม่มีเงิน

 • จะได้รับเงินช่วยเหลือในการจัดการทำงานศพแบบพื้นฐาน
 • ลงประกาศแจ้งการเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือจะได้จำนวนเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์สินหลังเสียชีวิตเหลืออยู่เท่าไร
 • หากมีหนี้สินหลังเสียชีวิตและไม่มีเงินชำระ ทางเทศบาลเมืองจะส่งเรื่องเข้าสรรพากรและสุดท้ายอาจจะทำการล้างหนี้สินให้
เงินช่วยเหลือสำหรับซัมบู (ที่ไม่ได้จดทะเบียน)

ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีอายุยังไม่ครบ 65 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญประเภทนี้ ถ้าหาก

 • ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่สมรสอย่างถาวรในช่วง 5 ปีสุดท้าย
 • อยู่อาศัยอย่างถาวรกับบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ผู้มีชีวิตอยู่หรือที่ผู้ตายมีอำนาจปกครอง
 • สำหรับคู่ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน (Sambo) ถ้าเกิดเสียชีวิตลง อีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญประเภทนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีบุตรร่วมกัน
 • ตั้งครรภ์อยู่เมื่อฝ่ายชายเสียชีวิต
 • เคยจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนคู่ครองมาก่อน

เงินบำนาญประเภทนี้จะจ่ายให้จนมีอายุครบ 65 ปีหรือจนบุตรคนสุดท้องอายุครบ 18 ปี แต่มีสิทธิ์ที่จะขอต่อได้ ถ้ามีคุณสมบัติครบเงื่อนไขสำหรับการต่อ จำนวนเงินบำนาญประเภทนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนบำนาญที่ผู้ตายได้รับ

เงินช่วยเหลือบุตรของผู้เสียชีวิต

หากผู้ที่เสียชีวิตมีบุตร ผู้ที่เป็นบุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม) สามารถได้รับบำนาญเด็ก (Barnpension) โดยจะจ่ายให้จนถึงเดือนที่เด็กมีอายุครบ 18 ปีหรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (Gymnasium)

จำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับประเภทของบำนาญที่ผู้เสียชีวิตได้รับจากระบบบำนาญ (Allmän pension)

ถ้าบำนาญเด็กที่ได้รับมีจำนวนต่ำมากหรือเด็กไม่มีสิทธิ์ได้รับเลย เด็กก็จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับผู้ยังมีชีวิตอยู่ (Efterlevandestöd) แทน

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้