คำถามที่พบบ่อย ... บ่อยจริง ๆ

ผู้หญิงยืนคู่กับเครื่องหมายคำถาม
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ สัญญาก่อนสมรส (Äktenskapsförord) เป็นสัญญาที่คู่สามีภรรยาสามารถกําหนดว่า ทรัพย์สินใดของตนที่เป็นสินส่วนตัวและทรัพย์สิน ใดเป็นสินสมรสได้ก่อนการสมรส หรือในระหว่างที่สมรสอยู่โดยการทําสัญญาก่อนสมรส (äktenskapsförord) ขึ้น

 • สัญญาก่อนสมรสนี้ สามารถเปลี่ยนให้สินส่วนตัวกลายให้มาเป็นสินสมรสได้
 • สัญญาก่อนสมรสนี้ สามารถระบุเกี่ยวกับทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายมีมาก่อนการ สมรส
  หรือที่ได้มาในระหว่างการสมรส
 • สัญญาก่อนสมรสนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  ได้ในภายหลัง

การทําสัญญาก่อนสมรส ควรที่จะหารือกับทนายความ และจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของคู่สมรสทั้งสองให้ชัดเจนและคู่สมรสทั้งสอง จะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กฎหมาย สวีเดน 18 ปีบริบูรณ์) จะต้องให้ผู้อนุบาล (förmyndare) อนุญาตด้วย หรือถ้าทรัพย์สินดังกล่าวกําลังอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ (god man) หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (förvaltare) ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวด้วย

สัญญาก่อนสมรส จะต้องนําไปให้ศาลชั้นต้นลงทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนที่ลงทะเบียนมาเป็นกรมสรรพากรแทนเมื่อได้มีการลง ทะเบียนแล้ว ทางกรมสรรพากรจะส่งต้นฉบับกลับคืนมาให้
(ข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม)

ดูวีดีโอ “8 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสัญญาก่อนสมรส Äktenskapsförord”

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ กรณีคนใกล้ชิดคนเสียชีวิต (สามีหรือซัมบู) คนสวีเดนที่เขาได้ทำงานและจ่ายภาษี จ่ายบำนาญมาที่สวีเดน หรือกรณีว่าคุณเป็นเด็กแล้วพ่อหรือว่าแม่ของคุณจะเสียชีวิตลง คุณสามารถที่จะได้รับเงินจาก Pensionsmyndigheten เป็นเงินที่ชื่อว่า Efterlevanadepension เงินช่วยเหลือกรณีที่สามี/ซัมบูเสียชีวิตลงจะได้ในลักษณะ omställningspension (บำนาญโยกย้าย)

ดูวีดีโอเกี่ยวกับเมื่อสามีเสียชีวิต และเราอายุยังไม่ถึง 65 ปี (Efterlevandepension)

ตอบ ที่สวีเดนเงินตัวนี้ชื่อว่า “เงินบิดามารดา” (föräldrapenning) เป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้กับบิดามารดาหรือผู้ที่มีอำนาจปกครองเด็กตามกฏหมาย จ่ายให้เพื่อที่จะให้พ่อแม่/ผู้ปกครองอยู่บ้านดูแลลูกแทนที่จะต้องไปทำงาน เงินตัวนี้จ่ายให้เป็นระยะเวลานานสุด 480 วันต่อเด็กหนึ่งคนโดย 390 วันแรกจะจ่ายให้จำนวนเท่ากับเงิน 80% ของรายได้ (ที่ใช้คำนวณเงินป่วย) และอีก 90 วันต่อมา จะจ่ายให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำสุดเท่ากันทุกคนโดยไม่คำนึงถึงรายได้รวมคนคนนั้น/ปี คือวันละ 180 kr

ดูวีดีโอเกี่ยวกับเงินบิดามารดา

ดูวีดีโอเกี่ยวกับเงินบิดมารดาจะได้เท่าไหร่

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ คุณสามารถหางานด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลายวิธีดังนี้

 • ติดต่อที่สำนักงานจัดหางาน และค้นหาตำแหน่งงานว่างตามประกาศรับสมัครงาน
 • ติดต่อบริษัทตัวแทนจ้างงาน และบริษัทจัดหางานได้
  บริษัทตัวแทนจ้างงาน จะจัดจ้างบุคลากรแล้วส่งไปให้บริษัทต่าง ๆ
  บริษัทจัดหางาน จะสรรหาบุคลากรให้แก่บริษัท ที่ต้องการจะว่าจ้างบุคลากรใหม่
 • สมัครตามประกาศรับสมัครงาน จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางอินเตอร์เน็ต
 • ติดต่อสมัครงานเองกับนายจ้างโดยตรง
 • สอบถามบุคคลที่คุณรู้จัก

สำนักงานจัดหางานเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำ คุณสามารถหางานได้อย่างไร คุณจะได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา อีกทั้งคุณยังจะได้รับการแนะนำในการเขียนใบสมัครงานด้วย

ดูวีดีโอเกี่ยวกับการหางานอย่างไรในสวีเดน

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ การเขียนสัญญาว่าจ้าง จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสําคัญ อันได้แก่ กฎหมาย ความตกลงร่วม และความต้องการส่วนตัวสัญญาว่าจ้างจะต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขเรื่องสิทธิลูกจ้างที่กฎหมายต่าง ๆ และที่ความตกลงร่วม ได้มีระบุไว้ อย่างไรก็ดี ลูกจ้างและนายจ้างก็มีเสรีภาพในการทําสัญญาจ้างที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าที่กฎหมายและความ ตกลงร่วมได้กําหนดไว้ การจ้างมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การจ้างที่มีกําหนดเวลา (Tidsbegränsad anställning) และการจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา (Tillsvidareanställning)

1 การจ้างที่มีกําหนดเวลา (Tidbegränsad anställning)
การจ้างที่มีกําหนดเวลา หมายถึง การระบุระยะเวลาการจ้างไว้ ว่าเริ่ม และสิ้นสุดเมื่อใด กฎหมายอนุญาตให้ทําการจ้างที่มีกําหนดเวลา ได้สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน ในช่วง ระยะเวลา 5 ปี (สําหรับการจ้างเพื่อทํางานแทน
และการจ้างเฉพาะระยะเวลาหนึ่งแบบทั่วๆ ไป) ถ้าการจ้างมีกําหนดเวลาเกินกว่านี้ให้ถือว่าเป็นการจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา โดย อัตโนมัติกฎหมายอนุญาตให้ทําการจ้างแบบนี้ได้ ถ้าเป็นการจ้าง…..

 • เพื่อทํางานแทน
 • เพื่อทํางานตามฤดูกาล
 • เมื่อผู้รับจ้างมีอายุครบ 67 ปี
 • เมื่อเป็นการจ้างเฉพาะระยะเวลาหนึ่งแบบทั่วๆ ไป (นายจ้างไม่ต้องระบุสาเหตุ)

หมายเหตุ
นอกจากนั้น กฎหมายยังอนุญาตให้มีการจ้างแบบทดลองงาน (Provanställning) ด้วย การจ้างแบบทดลองงาน มีกําหนดเวลาการจ้างสูงสุด ได้ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความเหมาะสมของลูกจ้าง การจ้างแบบนี้ นายจ้างหรือลูกจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนกําหนด แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง น้อย 14 วันก่อนเลิกสัญญา หรือถ้านายจ้างต้องการนายจ้างก็สามารถต่อสัญญาการจ้าง แบบนี้ ออกไปได้อีก 6 เดือน การจ้างแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นการจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลาโดย อัตโนมัติ ถ้านายจ้างหรือลูกจ้างไม่ได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ว่าขอให้ยุติสัญญาการจ้างเมื่อถึงกําหนด

2. การจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา (Tillsvidareanställning)
การจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา จะระบุแต่เพียงเวลาที่เริ่มการจ้างไว้เท่านั้นและไม่มีการ ระบุเวลาการสิ้นสุดเอาไว้ แต่ใช้คําว่า จ้าง “ต่อไปเรื่อยๆ” แทน

ดูวีดีโอเกี่ยวกับการจ้างงานในสวีเดน

ที่มาของข้อมูล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ กิจการเจ้าของคนเดียว โดยปกติเสียภาษี 2 ตัวดังนี้

 1. ภาษีท้องถิ่น (kommualskatt) ซึ่งอัตราภาษีท้องถิ่นนี้ขึ้นอยู่กับเมืองที่เราอาศัยอยู่และมีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองนั้น แต่ละเมืองมีอัตราภาษีไม่เท่ากัน โดยจะอยู่ในช่วงระหว่าง 29% – 40% กิจการเจ้าของคนเดียวที่อาศัยอยู่ในเมืองมาลเม่อร์จะใช้ตารางภาษีที่ 33 อัตราภาษี 32.673%

โปรดสังเกตว่า อัตราภาษีที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราอาศัยอยู่เมืองไหน เช่น ถ้าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เมือง Vellinge แต่มีร้านนวดอยู่ในเมืองมาลเม่อร์ เวลาคำนวณภาษีจะใช้ตารางภาษีที่ 30 อัตราภาษี 29.933% เป็นต้น

2. ภาษีสวัสดิการสังคม (egen avgifter) อัตรา 28.97% (สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวที่มี karensdag 7 วัน)

ดูวีดีโอเกี่ยวภาษีที่ควรรู้

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ ไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่ทำก็เข้าข่ายผิดกฏหมาย เพราะเจ้าของกิจการมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการเป็นเจ้าของกิจการในประเทศสวีเดนคือ การทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพราะตัวเลขทางบัญชีจะบ่งบอกว่ากิจการนั้นมีสถานะภาพอย่างไร และถูกนำไปใช้ในธุรกรรมต่างๆกันดังนี้

 • การคำนวณราคาของสินค้าและบริการ
 • การเก็บสถิติ
 • คำนวณผลกำไรหรือขาดทุนในกิจการ
 • คำนวณภาษี
 • ใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
 • ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขายกิจการ
 • ใช้เป็นหลักฐานการแสดงรายได้ และรายได้จะเป็นตัวชี้วัดสวัสดิการที่เจ้าของกิจการจะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสนับสนุนผู้ตกงาน เงินเลี้ยงดูบุตร เงินชดเชยยามป่วยไข้ เงินเกษียณ เป็นต้น

การมีที่ปรึกษาทางบัญชีที่ดี สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ที่ปรึกษาทางบัญชีที่ดีจะช่วยแนะนำสิทธิต่างๆที่เจ้าของกิจการพึงมีพึงได้ นอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและการมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของกิจการต้องให้ความสำคัญกับการทำบัญชี

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ เงินดำเป็นคำเรียกรายได้ที่ได้จากการทำงานโดยที่ไม่เสียภาษี การทำงานโดยไม่เสียภาษีที่ประเทศสวีเดนถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ปกติแล้วถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาจะมีการลงโทษด้วยการปรับเงินและมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังทั้งหมด และอาจจะส่งผลในการต้องจ่ายหนี้คืนจากเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้ทำมาโดยที่ไม่เสียภาษีตั้งแต่ต้น

ดูวีดีโอเกี่ยวกับทำงานดำไม่ดีอย่างไร

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ เจ้าของกิจการมีหน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้บริโภคและนำส่งเข้ากรมสรรพากร บริษัทหรือเจ้าของกิจการไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่ผู้บริโภคจ่ายให้กับรัฐบาล ซึ่งมากเป็นอันดับสาม รองลงมาจากภาษีนายจ้าง และภาษีท้องถิ่น(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สวีเดนมี 4 อัตรา

 1. 0%ได้แก่ บริการทางการแพทย์ บริการจากหน่วยงานราชการ บริการด้านการเงิน การธนาคารและประกันภัย เป็นต้น
 2. 6%ได้แก่ บริการขนส่งมวลชน การกีฬา หนังสือ เป็นต้น
 3. 12%ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ขนม เครื่องเทศ ของกินต่างๆ เป็นต้น
 4. 25%ได้แก่ สินค้าอื่นๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงานบริการต่างๆ งานนวด เป็นงานบริการและจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

หมายเหตุ สินค้าและบริการบางอย่างอาจมีข้อยกเว้นและเงื่อนไขต่างไปจากข้างต้นนี้

ดูวีดีโอเกียวกับระบบภาษีในสวีเดน

ดูวีดีโอเกี่ยวกับภาษีที่ควรรู้

เขียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยทีมไทยไวส์

ตอบ คนไทยไม่ใช่พลเมืองของประเทศสมาชิกกลุ่มหสภาพยุโรปจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาติทำงาน จะต้องเตรียมใบอนุญาติทำงานให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาประเทศสวีเดน สำหรับการจ้างงานที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน ผู้ถือสัญชาติของบางประเทศจำเป็นต้องมีการลงตรวจตราด้วย (วีซ่า)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอลงตรวจตราในหัวข้อเยือนประเทศสวีเดน (ภาษาอังกฤษ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน ในการขอใบอนุญาตทำงานจะต้อง :

 • มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้รับการเสนอเงื่อนไขการจ้างงานซึ่งอย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกล
  งร่วมของประเทศสวีเดนหรือธรรมเนียมปฎิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาห
  กรรมนั้น ๆ
 • ได้รับเสนอเงินเดือนในระดับเดียวกับที่ระบุไว้ตามข้อตกลงร่วมของประเทศส
  วีเดน หรือธรรมเนียมปฏิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • ได้รับเสนอให้ทำงานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 13,000 โครนา ก่อนหักภาษี

ผู้ว่าจ้างของท่านแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัย และประกันเงินบำนาญให้แก่ท่าน เมื่อเริ่มจ้างงาน (ที่มาจากกองตรวจคนเข้าเมืองสวีเดน อ่านต่อ)

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้