สวัสดิการของพ่อแม่ลูกในสวีเดน

ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

สวัสดิการของพ่อแม่ลูกในสวีเดน

สวัสดิการของพ่อแม่ลูกในสวีเดน

สัญชาติของลูก

เด็กที่เกิดนอกประเทศไทยจะได้สัญชาติถ้า

 • บิดาและมารดามีสัญชาติไทยและจดทะเบียนสมรสกัน ลูกได้สัญชาติไทย
 • บิดาและมารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกก็ได้สัญชาติไทย
 • บิดาเป็นต่างด้าว (เช่น มีสัญชาติสวีเดน) แต่มารดามีสัญชาติไทยและจดทะเบียนสมรสกัน ลูกได้สัญชาติไทย
 • บิดาเป็นต่างด้าว (เช่น มีสัญชาติสวีเดน) แต่มารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกได้สัญชาติไทย
 • บิดาสัญชาติไทยแต่มารดาเป็นต่างด้าว (มีสัญชาติอื่น) ไม่ได้จดทะเบียนสมรมกัน ลูกไม่ได้สัญชาติไทย

ดังนั้นแล้วถ้าหญิงไทยมีลูกกับชายชาวสวีเดน ไม่ว่าจะได้แต่งงานด้วยกันหรือไม่ได้แต่งงานด้วยกัน ลูกได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแน่นอนค่ะ

หรือชายไทยที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวสวีเดนและมีลูกด้วยกัน ลูกก็ได้สัญชาติไทยค่ะ 

แต่เพื่อที่ลูกจะได้มีหลักฐานว่าลูกมีสัญชาติไทยนั้น ให้คุณแม่หรือคุณพ่อทำการแจ้งเกิดกับสถานเอกอัครราชฑูตไทยในสวีเดน และลูกจะได้สูจิบัตรที่มีข้อความระบุว่า เด็กได้สัญชาติไทย

หากคุณแม่หรือคุณพ่อต้องการนำชื่อของลูกเข้าทะเบียนราษฏร์ที่ไทย ก็สามารถทำได้หลังจากได้สูจิบัตรมาค่ะ

 

ให้ส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มทางไปรษณีย์ก่อน ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อให้มาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้กดอ่านได้ที่นี่ค่ะ

เด็กจะได้สัญชาติอัตโนมัติถ้า

 • มารดามีสัญชาติสวีเดน
 • บิดามีสัญชาติสวีเดนและเด็กเกิดในสวีเดน
 • บิดามีสัญชาติสวีเดนและสมรสกับมารดาของเด็ก
 • บิดาเสียชีวิต แต่ในตอนเด็กเกิดนั้นบิดามีสัญชาติสวีเดนและเด็กเกิดในสวีเดน
 • บิดาเสียชีวิต แต่ในตอนเด็กเกิดนั้นบิดามีสัญชาติสวีเดนและสมรสกับมารดาของเด็ก

รัฐบาลสวีเดนไม่สามารถเรียกสัญชาติสวีเดนคืนได้ แต่ประชาชนสามารถบอกยกเลิกสัญชาติสวีเดนของตนได้

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญชาติของเด็กที่เกิด

เงินชดเชยของพ่อแม่

การขอเงินชดเชยพ่อแม่ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถทำได้ออนไลน์โดยส่งคำร้องหรือใบสมัครไปที่สำนักงานประกันสังแห่งประเทศสวีเดนหรือ Försäkringskassan

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอเงินบิดามารดา

 • ผู้ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กหรือมีอำนาจปกครองเด็กตามกฎหมาย
 • ผู้ที่แต่งงานหรืออยู่ร่วม (sambo) กับพ่อหรือแม่ของเด็ก
  ผู้ที่อยู่บ้านกับลูกแทนที่จะไปทำงาน หางานทำ หรือเรียนหนังสือ
 • ผู้ที่ได้รับการประกันในสวีเดน (ผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในสวีเดน)
  เด็กหรือบุตรดังกล่าวพำนักอยู่ในสวีเดนหรืออยู่อาศัยอยู่ใน EU / EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์

เงินชดเชยสำหรับผู้ที่มีลูกหรือกำลังจะมีลูกมีอยู่  2 ประเภทคือ เงินบิดามาราดาที่ขอก่อนลูกจะเกิดและเงินบิดามารดาที่ขอเมื่อลูกเกิดแล้ว สามารถขอเงินด้วยการติดต่อและส่งใบสมัครที่ Försäkringskassan

เตรียมตัวก่อนลูกเกิดเงินช่วยเหลือและชดเชยที่พ่อแม่จะได้

เงินตั้งครรภ์ (Graviditetspenning) คือ เงินชดเชยกรณีที่ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากงานที่ทำอยู่หนักเกินไป หรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ และไม่สามารถหาตำแหน่งงานอื่นให้ทำแทนได้ในขณะตั้งครรภ์

 • ผู้ตั้งครรภ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างน้อย 25% ของระยะเวลาหรือตารางการทำงานทั้งหมดของตนเอง โดยทั่วไปชั่วโมงการทำงานของสวีเดนแบบเต็มเวลาจะอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น 25% ของ 8 ชั่วโมง จะนับเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถขอเงินนี้ได้เร็วที่สุด เป็นเวลา 60 วัน ก่อนวันกำหนดคลอด หรือสามารถขอได้ก่อนหน้านี้ หากมีการรับรองจากนายจ้างว่า ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถทำงานได้ และนายจ้างมีการสั่งห้ามไม่ให้ทำงานต่อในขณะที่ตั้งครรภ์ สาเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเสี่ยงต่อเด็กในครรภ์ ยกตัวอย่างเช่น งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี งานทำความสะอาด เป็นต้น โดยหลังจากได้ใบรับรองจากหัวหน้างานแล้ว สามารถนำเอกสารไปแจ้งเรื่องกับทางสำนักงานสวัสดิการสังคมได้
 •  

หากผู้ตั้งครรภ์มีอาการป่วยจากการตั้งครรภ์ สามารถขอเงินป่วยระหว่างตั้งครรภ์ได้ ตัวอย่างของอาการป่วย เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะแท้งคุกคาม หรือมีอาการของโรคแทรกซ้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาการแพ้ท้องทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์

ผู้ที่มีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์สามารถขอเงินนี้ได้เร็วที่สุด เป็นเวลา 60 วัน ก่อนวันกำหนดคลอด

ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถขอเงินสำหรับพ่อแม่ โดยขอล่วงหน้าได้ 60 วัน ก่อนวันครบกำหนดคลอด • ทั้งพ่อและแม่สามารถขอเงินนี้ได้เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวเป็นบิดามารดา
เมื่อลูกเกิดจะได้เงินช่วยเหลือและชดเชยอะไรบ้าง
เมื่อลูกป่วยจะได้เงินช่วยเหลือและชดเชยอะไรบ้าง
 • สามารถรับเงินชดเชยนี้ได้เมื่อบุตรมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป จนถึง 12 ปี
 • อาจมีกรณียกเว้น เช่น หากบุตรมีอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่ถึง 16 ปี และผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องติดตามบุตรเพื่อไปพบแพทย์ หรือหากบุตรมีอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี และบุตรมีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • รับเงินชดเชยได้สูงสุด 120 วันต่อปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Vård av barn (vab)

สำหรับปี 2563 มีการแบ่งระดับความพิการเป็น 4 ระดับ ซึ่งจะมีการวัดระดับและรับรองโดยแพทย์ และประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยตามระดับความพิการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินก่อนหักภาษี ดังนี้ (จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ระดับ 1 = 2,414 kr /เดือน

ระดับ 2 = 4,927 kr /เดือน

ระดับ 3 = 7,391 kr /เดือน

ระดับ 4 = 9,854 kr /เดือน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Om ditt barn har en funktions­nedsättning

รู้หรือไม่

สวัสดิการต่าง ๆ ที่พ่อแม่ได้รับจ่ายโดยสำนักงานประกันสังคมแห่งประเทศสวีเดนหรือ Försäkringskassan จำนวนที่แต่ละพ่อแม่หรือครอบครัวจะได้รับนั้นส่วนมากขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของคน ๆ นั้น ดังนั้นก่อนที่จะขอเงินชดเชยประเภทใด ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เนื่องจากสวัสดิการแต่ละประเภทจะมีทั้งแบบต้องทำการยื่นขอและไม่ต้องทำการยื่นขอ 

ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านจะได้เงินชดเชยเป็นจำนวนเท่าไหร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประกันสังคมได้ที่ https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen

กรณีพ่อแม่หย่าร้า หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้เงินช่วยเหลือและชดเชยอะไรบ้าง (Underhållsstöd)

กรณีพ่อแม่มีการหย่าร้าง พ่อหรือแม่ที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองเด็กจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการดูแลเด็กให้กับอีกฝ่ายที่มีอำนาจปกครองเด็ก 

 • หากไม่มีความสามารถในด้านการเงินในขณะนั้น กองทุนประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายให้ แต่จะเรียกเก็บคืนภายหลัง
 • หากไม่สามารถจ่ายให้ได้เลยหรือจ่ายได้น้อยมาก ฝ่ายที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยสามารถที่จะยื่นคำร้อง พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อขอเงินสนับสนุนเพื่อการดูแลเด็กนี้จากกองทุนประกันสังคมได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Föräldrar som inte lever ihop

เงินช่วยเหลือค่าเช้าบ้านหรือค่าที่พักอาศัย (Bostadsbidrag)

เป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วยหรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือคนที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี และไม่มีกำลังมากพอที่จะจ่ายค่าบ้าน

 • คุณต้องมีรายการจ่ายค่าบ้านอย่างน้อย 1,400 kr ต่อเดือน
 • คุณต้องมีชื่อหรือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังที่คุณแจ้งขอเงินช่วยเหลือดังกล่าว
 • จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ

ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม 2563 ครอบครัวที่มีบุตรและได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยอยู่แล้ว สามารถได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมชั่วคราว (Tillfälligt tilläggsbidrag) เป็นจำนวน 25% ของเงินช่วยเหลือที่เคยได้รับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Bostadsbidrag till barnfamiljer

เป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายที่ต้องหยุดงาน หยุดเรียนหรือกำลังหางานเพื่อมาดูแลลูกที่บ้าน

เงินบิดามารดาที่จะได้รับนั้นจะได้รับเป็นเวลานานสูงสุด 480 วันต่อเด็กหนึ่งคน โดย 390 วันแรกจะจ่ายให้เท่ากับเงินป่วยคือ 80 % ของรายได้ที่ใช้คำนวณเงินป่วย และอีก 90 วันต่อมาจะได้รับเป็นเงินขั้นต่ำสุด (เท่ากันทุกคน) โดยไม่ใช้รายได้มาคำนวณคือจะได้วันละ 180 สวีดิชโครน

เงินบิดามารดาถือว่าเป็นเงินรายได้ ดังนั้นจะต้องมีการเสียภาษีและจำนวนวัน 480 วันนั้นสามารถแบ่งกันได้ระหว่างพ่อแม่ ยกเว้น 60 วันที่จะสำรองไว้ให้พ่อแม่แต่ละคน

แต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีรายได้เลยนั้น สำหรับ 390 วันแรกนั้นพ่อแม่จะได้รับเงินขั้นต่ำสุดคือ 180 สวีดิชโครน และอีก 90 วันก็จะได้รับเงินขั้นต่ำสุดเช่นกัน

พ่อแม่สามารถแบ่งรับเงินได้แบบเต็มจำนวน แบบสามในสี่ แบบครึ่งหนึ่ง แบบหนึ่งส่วนสี่หรือแบบหนึ่งในแปดก็ได้โดยจะเป็นไปตามสัดส่วนของการทำงาน

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินบิดามารดา

ข้อกำหนดและการสมัครขอเงินบิดามารดา

เป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายที่ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลลูกป่วย (ลูกมีอายุต่ำกว่า 12 ปี) ที่บ้านได้เป็นเวลานานทั้งสิ้น 120 วันต่อเด็กหนึ่งคน

พ่อแม่ที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินบิดามารดาแบบชั่วคราวในกรณีที่

 • เด็กป่วยหรือมีเชื้อโรคติดต่อ
 • ถ้าผู้ดูแลเด็กป่วยหรือมีเชื้อโรคติดต่อ
 • เพื่อพาเด็กไปศูนย์อนามัยเด็กหรือคลินิกอื่นที่อยู่ในระบบการดูแลอนามัยเด็ก
 • ถ้าบิดามารดาที่โดยปกติแล้วจะต้องดูแลเด็ก แต่จำเป็นต้องพาเด็กคนอื่นในครอบครัวไปหาหมอ

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดงานเพื่อดูแลเด็กที่ป่วย

ข้อกำหนดและวิธีการสมัครขอเงินเงินบิดามารดาแบบชั่วคราว

เป็นเงินที่จ่ายให้กับเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวีเดนและมีอายุต่ำกว่า 16 ปี 

เงินช่วยเหลือเด็กจะจ่ายให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสามเดือนสุดท้ายที่เด็กมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์

ใครจะได้รับเงินช่วยเหลือ

 • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ผู้รับเงินก็เป็นพ่อหรือแม่
 • ถ้าพ่อแม่มีอำนาจปกครองร่วมกัน คือทั้งพ่อแม่ที่จะได้รับเงิน ซึ่งพ่อแม่จะต้องแจ้งให้กองทุนประกันสังคมหรือ Försäkringskassan ไว้ ไม่อย่างนั้นกองทุน ฯ จะจ่ายให้กับแม่
 • ถ้าเด็กอยู่ถาวรกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพ่อหรือแม่ ถ้าได้มีการแจ้งให้กองทุนประกันสังคมทราบ
 • ถ้าพ่อและแม่ไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่มีอำนาจปกครองร่วมกัน เงินจะจ่ายให้พ่อและแม่เท่า ๆ กัน
 • ถ้าเด็กถูกส่งไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ เงินจะจ่ายให้กับผู้ที่ทำการดูแลเด็กโดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสังคม

ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2563 ) เงินช่วยเหลือเด็กมีจำนวน 1 050 สวีดิชโครนต่อเดือน

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเด็ก

ข้อกำหนดและการสมัครขอเงินช่วยเหลือเด็ก

ผู้ปกครองสามารถรับเงินสำหรับบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเพิ่มได้ หากมีบุตร 2 คนขึ้นไป เช่น หากมีบุตร 1 คน จะได้เงินชดเชยนี้ 1,250 kr ต่อเดือน แต่หากมีบุตรเพิ่มมาเป็น 2 คน จะได้เงินชดเชยเพิ่มมาอีก 150 kr รวมเป็น 1,250 + 150 = 1,400 kr ต่อเดือน เป็นต้น (จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ติดต่อไทยไวส์

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้