ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนด้านต่าง ๆ

การประกันบ้านและประกันส่วนตัวในสวีเดน
หน้าแรก » การใช้ชีวิตในสวีเดน » ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ » การประกันบ้านและประกันส่วนตัวในสวีเดน

การประกันบ้านและประกันส่วนตัวในสวีเดน

ในประเทศสวีเดนจะมีการประกันอยู่สองรูปแบบ คือการประกันทั่วไป (Allmänna försäkringar) และการประกันส่วนตัว (Privata personförsäkringar)

ข้อมูลมาจาก “หนังสือข้อมูลคนไทยในสวีเดน”

การประกันทั่วไป ถือได้ว่าเป็นการประกันภาคบังคับ ที่รัฐจัดให้กับประชากรทุกคนและหน่วยงานที่ดูแลได้แก่กองทุนประกันสังคม ลูกจ้างส่วนใหญ่ก็ยังมีการประกันที่กำหนดไว้โดยความตกลงร่วมกันอีกด้วย การประกันทั่วไป เป็นการประกันที่ครอบคลุมถึง เรื่องการดูแลสุขภาพฟัน สุขภาพ ร่างกาย และการรักษาพยาบาล เรื่องเงินชดเชยความสามารถในการทำงาน ผู้สูงอายุและการเสียชีวิต ผู้มีประกันจะได้รับเงินชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของการประกัน อันได้แก่

 1. เงินชดเชยเรื่องความสามารถในการทำงาน เช่น เงินป่วย เงินชดเชยการป่วย เงินชดเชยกิจกรรม เป็นต้น
 2. เงินชดเชยผู้สูงอายุ เช่น เงินบำนาญขั้นต่ำ เงินบำนาญรายได้ เป็นต้น
 3. เงินชดเชยเมื่อเสียชีวิต เช่น เงินบำนาญปรับการครองชีพ เงินบำนาญแม่หม้าย
 4. เงินชดเชยสำหรับครอบครัว เช่น เงินบิดามารดา เงินตั้งครรภ์ เงินบำนาญเด็ก เป็นต้น
 5. และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเรื่องค่าที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือการดูแลบุตรพิการ เงินช่วยเหลือเด็ก เป็นต้น

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินชดเชยต่าง ๆ 

การประกันจากระบบการประกันสังคม และจากความตกลงร่วมกันนั้น ถือว่าเป็นการคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละคน อาจเป็นไปได้ว่า บางคนต้องการเพิ่มความคุ้มครองให้มากขึ้นโดยจะประกันเพิ่มเติมขึ้นเอง ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ต้องการ การประกันส่วนตัวนี้แบ่งออกได้ดังนี้

  1. การประกันบำนาญ (Privat Pensionsförsäkring)
  2. การประกันเงินทุน (Kapitalförsäkring)
  3. การประกันชีวิต (Privat livförsäkring)
  4. การประกันสุขภาพ (Privat sjukförsäkring)
  5. การประกันอุบัติเหตุ (Olycksfallsförsäkring)
  6. การประกันบุตร (Barnförsäkring)
  7. การประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ (Sjuk och olycksfallsförsäkring)
  8. การประกันค่ารักษาพยาบาล (Sjukvårdsförsäkring)
  9. การประกันการตั้งครรภ์ (Graviditetsförsäkring)

การประกันสิ่งของส่วนตัวแบบที่นิยมกันมากนั้นได้แก่ การประกันที่อยู่อาศัย (Hemförsäkring) การประกันเสริม (Tilläggsförsäkring) การประกันบ้านพักตากอากาศ (Fritidshus försäkring) การประกันยานยนต์ (Motorfordonsförsäkring) 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้