โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

Om ThaiWISE

หน้าแรก » Om ThaiWISE

Thaimassage-branschen i Malmö

Play Video

Det finns över hundra thaimassagesalonger i Malmö som sysselsätter över trehundra thailändska kvinnor. Thailändska kvinnor i denna bransch har isolerats från det svenska samhället och majoriteten av dessa kvinnor arbetar under exploaterande förhållanden, vilket påverkar deras välmående och deras status i det svenska samhället.
Det finns också en hög risk att dessa kvinnor blir sexuellt utnyttjade.

Noomi är baserat i Malmö och är en del av Hela Människan som är en ideell organisation på nationell nivå. Noomi kommer att samarbeta med Malmö stad och en referensgrupp samt medlemmar i thailändska kvinnors nätverk för att:

 1. förbättra tillgången för thailändska kvinnor, i thaimassagebranschen (arbetsgivare och anställda), till samhälleliga tjänster.
 2. delge kvinnor aktuell information om deras rättigheter.
 3. erbjuda en introduktion till det svenska språket.
 4. stötta deras integration i det svenska samhället.
 5. förbättra arbetsvillkor och erbjuda alternativa anställningsmöjligheter.
 6. främja etiska affärsmetoder.

ThaiWISE är ett långsiktigt, flerårigt projekt som kommer att resultera i permanenta förändringar för målgruppen, både på en individ- och strukturell nivå. Projektet startade i september 2019. Projektet har ett upprättat samarbete mellan Noomi och Malmö stad. Projektet är finansierat av Jämställdsmyndigheten. Genom detta partnerskap, upprättades en arbetsgrupp för att tillhandahålla hjälp, vägledning och en översikt av projektets progression. Arbetsgruppens medlemmar består av representanter från Malmö stad/ASF; Sexuell Hälsa, Evonhuset, Integration och Boende och Miljöförvaltningen, men även en referensgrupp samt Noomi.

Projektstrategier

Relevanta aktörer

Projektet kommer att utveckla ett diversifierat angreppssätt för att arbeta med både ursprungslandet (Thailand) och med destinationslandet (Sverige). I samarbete med ambassadören för arbetet mot människohandel, Utrikesministeriet, Sverige, kommer Noomi att ansöka om partnerskap med svenska ambassaden i Thailand för att främja en tryggare invandring av thailändska kvinnor till Sverige.

I Sverige kommer vi att arbeta med lokala myndigheter i Malmö, som tillhandahåller samhälleliga tjänster, och med Thailändska kvinnors nätverk som spelar en avgörande roll i stöttandet av thailändska kvinnor i deras kretsar.

Kvinnors deltagande och empowerment

Kvinnornas deltagande och empowerment är kärnan i projektet ThaiWISE. Projektet kommer att stärka kvinnornas position i samhället och ge dem verktyg att själv kunna förändra sin livssituation. En referensgrupp, bestående av fem kvinnor från målgruppen, kommer att upprättas. De blir en del av projektets arbetsgrupp och kommer att medverka i beslutsprocesser. De kommer också att delta i det utåtriktade arbetet och hjälpa till att sprida information till thailändska kvinnor på thaimassagesalongerna i Malmö.

Stärka kvinnonätverk

VI kommer att samarbeta med befintliga thailändska kvinnonätverk som redan har erbjudit stöd till thailändska kvinnor. En samordningsmekanism kommer att utvecklas för att; upprätta ett diskussionsforum för nätverksmedlemmarna, utbyta resurser och rapportera missförhållanden.

Nätverksmedlemmar kommer att tränas för att ytterligare stärka deras förmåga att möta behoven hos utsatta grupper.

Huvudsakliga arbetssätt

Projektmål

 • Ökad medvetenheten om trygg invandring och riskerna med icke regelrätt invandring bland thailändska kvinnor som planerar att invandrar till Sverige.
 • Ett socialt säkerhetsnät för utsatta grupper som kommer att förbättra levnadsvillkoren och utbildningsnivån och bidra till att förebygga exploatering.
 • Förbättra arbetsförhållandena och ge tillgång till alternativa anställningsmöjligheter.
 • Ökad medvetenheten kring frågor rörande thailändska kvinnor i thaimassagebranschen som leder till policyhantering och förändring.
คณะกรรมการไทยไวส์

ThaiWISE-projektet kommer att:

 •  Utveckla ett nätbaserat informationsmaterial om säker migration, som riktar sig till thailändska kvinnor som ansöker om svenskt visum på svenska ambassaden i Thailand
 •  Upprätta samordningsmekanismer i syfte att rapportera missförhållanden.
 • (Set up coordination mechanisms to report and refer cases of abuse.)
 •  Tillhandahålla utbildning för medlemmar i thailändska kvinnors nätverk i syfte att ge stöd åt offer för övergrepp eller till den som är i behov av socialt stöd.
 •  Genomföra uppsökande arbete och ge information om rättigheter och samhällets tjänster till både arbetsgivare och arbetstagare i thaimassagebranschen i Malmö.
 •  Ge en introduktion till svenska språket av en thailändsk lärare.
 •  Främja integration i det svenska samhället genom sociala möten mellan thailändska kvinnor och svenska volontärer.
 •  Främja thaimassagebranschen ur miljö- och hälsoskyddsperspektiv genom reglering som drivs av Miljöförvaltningen.
 •  Arbete med att utveckla en nätbaserad jobbplattform för alternativ anställning.
 •  Utföra en rad policygranskningar och evidensbaserade studier för politiska dialoger.
ไทยไวส์กับการประชุมกับเทศบาลมัลเมอ

For information in English

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

ไทยไวส์ โดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในสวีเดน

โครงการนำร่องที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างองค์กรโนมี (Noomi) เทศบาลนครมัลเมอและกลุ่มตัวแทนหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศแห่งสวีเดน 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้