ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง

หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเตรียมตัวมาอยู่ที่สวีเดน
หน้าแรก » เตรียมตัวมาสวีเดน » ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญที่ควรรู้ก่อนออกเดินทาง » หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเตรียมตัวมาอยู่ที่สวีเดน

หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเตรียมตัวมาอยู่ที่สวีเดน

1. หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน คู่มือการเรียนรู้ทางสังคมฉบับภาษาไทย
หน้าปกสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน

หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำโดยเมือง Göteborg พิมม์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2553 หรือค.ศ. 2010 และครั้งท่ีสองในปีพ.ศ. 2554 หรือค.ศ. 2011 ซึ่งการจัดทำข้อมูลในหนังสือได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen) สำนักงานประกันสังคม (Försäkringskassan) องค์กรความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (NTF) กรมสรรพากร (Skatteverket) รวมทั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Konsument) ประจำเมือง Göteborg สำนักงานบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอย (Kretsloppskontoret) สำนักงานสิ่งแวดล้อม (Miljöförvaltningen) สำนักงานสวนสาธารณะและธรรมชาติ (park och naturförvaltningen) และสำนักงานการศึกษาผู้ใหญ่ (Vuxenutbildningsförvaltningen) ประจำเมือง Göteborg

2. หนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดน
หน้าปกหนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดนภาษาไทย

หนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดนถูกจัดทำโดยสถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม พิพม์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 หรือปีค.ศ. 2012

“สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดทําคู่มือคนไทยในสวีเดนฉบับนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญและเป็นประโยชน์ในการดํารงชีพเพื่อช่วยให้คนไทยในสวีเดนได้มีพื้นฐานความรู้และมีแนวทางนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพและสิทธิทางกฎหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฎหมายจราจร ระบบภาษีกฎระเบียบในการจ้างงานและสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น” จากคำนำของหนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดน 

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้