ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

การบริการสังคมและความช่วยเหลือต่างๆในสวีเดน
หน้าแรก » การใช้ชีวิตในสวีเดน » ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ » การบริการสังคมและความช่วยเหลือต่างๆในสวีเดน

การบริการสังคมและความช่วยเหลือต่างๆในสวีเดน

การบริการสังคมในบทนี้ เป็นหัวข้อที่รวบรวมเรื่องการให้บริการการดูแล การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่สังคมมีให้ต่อปัจเจกชนและต่อครอบครัว

กฎหมายการบริการสังคมได้กำหนดไว้ให้เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ประชาชนในเมืองของตนได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็น สภาเทศบาลเป็นผู้กำหนดหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการสังคมเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการให้บริการสังคมของเทศบาลนั้นนั้นให้ไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในสวีเดนเมื่อประสบความยากลำบาก สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเทศบาลที่ตนพักอาศัยอยู่ ประชากรทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการที่จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะได้รับการดูแลและการรักษาพยาบาล โดยเทศบาลจะจัดทำบริการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนจะมีการบันทึกไว้ และแต่ละคนจะสามารถขอดู ทำสำเนาและคัดลอกบันทึกต่าง ๆ ในเรื่องของตนเองได้
การเข้ารับบริการนี้ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ยกเว้นกรณีของเด็กหรือผู้มีปัญหาการเสพติด

หน้าที่ที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของคณะกรรมการสังคมก็คือ เรื่องการให้เด็กและวัยรุ่นได้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการณ์ที่ดีและมั่นคง

“เด็ก” ในที่นี้คือ ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หมายถึงว่า เมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กก่อน และให้สิทธิแก่เด็กในการแสดงความคิดเห็นของตน แต่ไม่ได้หมายถึงว่า จะเป็นการไปสร้างความกดดันให้กับเด็ก

การแจ้งเมื่อมีภัยเกิดกับเด็ก
ผู้ใดก็ตามที่ได้รับรู้มาหรือเกิดความสงสัยว่า มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ถูกทำร้าย ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจภายในครอบครัวหรือนอกครอบครัวของเด็กเอง ผู้นั้นควรที่จะแจ้งให้คณะกรรมการสังคมได้รับทราบและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสังคมที่จะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กควรที่จะได้รับการปกป้องอย่างไร

การมีหน้าที่ต้องแจ้งเมื่อมีภัยเกิดกับเด็ก
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชนหรือภาครัฐ เช่น ทำงานในเรื่องการรักษาพยาบาล การดูแลเด็ก โรงเรียน การบริการสังคม หรือการดูแลนักโทษ มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการสังคมได้รับทราบโดยทันที ถ้าได้รับรู้มาว่ามีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ที่อาจจะเป็นภัยต่อเด็ก เมื่อคณะกรรมการสังคมได้รับแจ้ง คณะกรรมการสังคมจะต้องทำการวินิจฉัยและทำการสืบสวนให้เสร็จภายใน 4 เดือนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับทราบว่าได้มีการเริ่มการ
สืบสวนนี้ด้วย

เทศบาลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการ ให้การดูแลและการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต่อคนชรา โดยยึดหลักว่า คนชราจะต้องได้รับโอกาสได้อยู่อาศัยในที่พักของตนเองนานเท่าที่ตนต้องการ บริการที่มีให้คือ การให้บริการในบ้านพัก (hemtjänst) ฯลฯ เทศบาลมีหน้าที่จัดหาที่พักอาศัยพิเศษ ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับคนชราที่ต้องการ เช่น บ้านพักที่มีบริการด้านการดูแล และการรักษาพยาบาล และเทศบาลมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นเทศบาลยังมีบริการให้ความช่วยเหลือต่อญาติที่ดูแลคนชร

คณะกรรมการสังคมมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านไม่ให้วัยรุ่นและเด็กติดสิ่งเสพติด โดยการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องผลเสียของการเสพติดและโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ ทั้งยังดูแลให้ผู้ติดสิ่งเสพติดได้รับการดูแลรักษา

การรักษาพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติดแบบบังคับ (Tvångsvård av missbrukare)
คณะกรรมการสถาบันแห่งรัฐ (Statens institutionsstyrelse-SiS) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในมาตรการการรักษาพยาบาลผู้ติดสิ่งเสพติดแบบบังคับ แต่การดูแลอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสังคมการรักษาพยาบาลนี้ จะเริ่มต้นที่ “สถาบัน LVM” อันเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาพยาบาลผู้เสพติด (Lagen om vård av missbrukare) ผู้ที่จะถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาที่สถาบัน LVM คือ ผู้ที่เสพติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือน้ำยาระเหยมาอย่างต่อเนื่องที่ไม่สามารถจัดการรักษาได้ตามกฎหมายการบริการสังคมหรือโดยลักษณะอื่น ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่จะมีมติเรื่องการรักษาแบบบังคับนี้ และการรักษาในลักษณะนี้จะต้องหยุดลงโดยเร็วเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว หรือจะต้องใช้เวลาในการรักษาไม่
เกิน6 เดือน

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

ผู้ที่ไม่สามารถจัดหาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพได้ด้วยตัวเอง หรือโดยวิธีอื่น มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในการเลี้ยงชีพ (Försörjningsstöd) เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ในระดับที่เหมาะสม และมีอิสระ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงชีพ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

เป็นอัตราที่ใช้ทั่วประเทศสำหรับระดับอันเหมาะสมของความจำเป็นระดับหนึ่ง ที่จะครอบคลุมถึงเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และรองเท้า และการใช้เวลาว่าง สุขอนามัย การประกันสำหรับเด็กและวัยรุ่น วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ และค่าธรรมเนียมโทรทัศน์ เงินช่วยเหลือส่วนนี้จะเท่ากันหมดทั้งประเทศ
นอกเหนือจากบรรทัดฐานที่ใช้ทั่วประเทศ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า การเดินทางไปกลับที่ทำงาน การประกันบ้าน/ที่อยู่อาศัย รวมทั้งค่าสมาชิกของสมาคมแรงงาน และกองทุนตกงาน เงินช่วยเหลือส่วนนี้จะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนอกจากนี้ แต่ละคนก็ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเป็นพิเศษที่เรียกว่า “การดำเนินชีวิตโดยทั่วไป” (Livsföring i övrigt) เช่น ค่าธรรมเนียมการไปพบแพทย์ การรักษาฟันอุปกรณ์ใช้ในบ้าน และค่าทำศพ เป็นต้น
การขอความช่วยเหลือด้านการเงิน
การขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ให้ยื่นขอต่อฝ่ายบริการสังคม (Socialtjänst) ในเขตเทศบาลที่ตนพำนักอยู่ วิธีที่ดีที่สุดคือ การโทรนัดเวลาขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง นำหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายรับไปแสดง
การจ่ายเงินช่วยเหลือคืน

เงินช่วยเหลือบางประเภทจะต้องมีการจ่ายคืน อันได้แก่เงินช่วยเหลือที่เป็น

  • รายได้ หรือเงินชดเชยที่จ่ายให้ล่วงหน้า
  • ถ้าผู้รับเงินช่วยเหลือเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ
  • ถ้าผู้รับเงินช่วยเหลือมีเหตุอันทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินของตนที่มีอยู่ได้
  • หรือเป็นเงินช่วยเหลือที่ได้จ่ายออกไปเนื่องจากมีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือจ่ายให้มากเกินไป

ถ้าผู้รับเงินช่วยเหลือไม่จ่ายคืนให้ด้วยความสมัครใจ คณะกรรมการสังคมสามารถฟ้องเรียกเงินชดเชยได้จากศาลปกครองภายใน ๓ ปี นับจากที่ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือแต่ศาลก็ไม่สามารถบังคับให้จ่ายคืนได้ ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสังคมก็สามารถขอให้กองทุนประกันสังคมจ่ายเงินที่ตนได้ทดลองจ่ายให้ไปนั้นได้

ข้อมูลมาจาก “หนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดน”

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้