ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

การจราจรและใบขับขี่

การจราจรและใบขับขี่

การขับขี่ยานยนต์ในประเทศสวีเดน ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภทของยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์แบบธรรมดาทั่วไปเรียกว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์หรือใบขับขี่ (Körkort) แต่ใบอนุญาตที่ใช้เพื่อขับรถแทรกเตอร์ รถสกู๊ตเตอร์หิมะ และรถเอทีวี (ATV ย่อจาก All-Terrain Vehicle) จะเรียกว่า ใบอนุญาตขับ (förarbevis) 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

การที่จะได้รับใบขับขี่จะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อน ผู้ต้องการสอบสามารถเข้าเรียนทั้งด้านทฤษฎีและการขับได้ที่โรงเรียนสอนการขับรถยนต์ (Trafikskola) ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และการหัดขับรถยนต์นั้นสามารถสอนกันเองได้ ถ้าผู้สอนได้รับอนุญาต

การฝึกหัดขับนี้สามารถฝึกหัดกันเองหรือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ผู้ที่ต้องการฝึกหัดขับจะต้องมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งแตกต่างกัน
ออกไปตามประเภทของยานยนต์ คือ

 • อายุ 14 ปี 9 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 หรือ 2 ห้ามฝึกสอนเอง
 • อายุ 15 ปี 9 เดือน สำหรับรถสกู๊ตเตอร์หิมะ รถเอทีวี ห้ามฝึกสอนเอง
 • อายุ 16 ปี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีรถพ่วง หรือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก
 • อายุ 17 ปี 6 เดือน สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีรถพ่วงแบบเบา รถมอเตอร์ไซค์ขนาดแรงม้าสูงสุด25 กิโลวัตต์
 • อายุ 18 ปี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีรถพ่วงแบบหนัก รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มี หรือไม่มีรถพ่วงแบบหนัก
 • อายุ 20 ปี รถโดยสาร รวมทั้งที่มีรถพ่วงแบบหนักด้วย รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่จำกัดขนาดของเครื่องยนต์

การฝึกหัดขับโดยการสอนกันเอง ผู้ฝึกสอนจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการขนส่ง (Transportstyrelsen) โดยมีเงื่อนไขว่า

 • ผู้ฝึกสอนจะต้องมีอายุอย่างต่ำ 24 ปี
 • ผู้ฝึกสอนจะต้องมีใบขับขี่ที่ใช้สำหรับยานยนต์ที่จะฝึกหัดขับของสวีเดน หรือของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EES) มาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ของช่วง
  เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
 • ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อการสอนขับสำหรับยานยนต์ประเภท B
ใบอนุญาตให้ทำใบขับขี่ (Körkortstillstånd)

การยื่นขออนุญาตฝึกหัดขับและการยื่นขอสมัครสอบเพื่อทำใบขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตให้ทำใบขับขี่ก่อน ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ยื่นขอเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่เหมาะสมต่อการขับขี่ยานยนต์ ซึ่งสามารถยื่นขอได้จากคณะกรรมการขนส่งคำร้องมีอยู่ในเว็บ www.transportstyrelsen.se  คำร้องที่ส่งไปนั้นจะต้อง
แนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย

 • ใบแจ้งเรื่องสุขภาพ (Hälsodeklaration) มีอายุไม่เกิน 2 เดือน
 • ใบรับรองสายตา (Intyg om synprövning)
 • ใบรับรองแพทย์ (Läkarintyg) ถ้าขอใบขับขี่ประเภท C หรือ D มีอายุไม่เกิน2 เดือน

ใบอนุญาตให้ทำใบขับขี่นี้มีอายุ 5 ปี (ถ้าออกก่อนวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2009 มีอายุ 4 ปี ) มีค่าธรรมเนียม 220 โครนาสวีเดน (ค.ศ.2011)

การสอบใบขับขี่ (Förarprov)

ก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ จะต้องผ่านการสอบใบขับขี่ก่อน การสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบความรู้ภาคทฤษฎี (Kunskapsprov) และภาคปฏิบัติได้แก่การสอบ
ขับ (Körprov) ยกเว้นใบขับขี่ประเภท AM สำหรับรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 ที่จะไม่มีการสอบขับ

 • ในตอนสอบจะต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนอย่างถาวร หรือได้เรียนหนังสืออยู่ในประเทศสวีเดนมาเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 • ผู้เข้าสอบจะต้องไม่มีใบขับขี่ที่ออกในประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป คือ
  ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศนอร์เวย์ไอซ์แลนด์และประเทศลิก
  เตนสไตน์

กรมการจราจร (Trafikverket) มีสถานที่เพื่อการสอบใบขับขี่อยู่เกือบทั่วประเทศ ซึ่งจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของกรมการจราจร ผู้ประสงค์จะสอบ จะต้องติดต่อขอ
จองเวลาสอบไปยังสถานที่สอบที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจองเวลาการสอบทั้งสองประเภท สถานที่สอบบางแห่งที่มีบริการถ่ายรูป ก็จะถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่เอาไว้เลย และ
เมื่อผ่านการสอบทั้งสองส่วนแล้ว ก็สามารถผลิตใบขับขี่ และส่งให้กับผู้สอบ ภายในสองถึงสามวันหลังจากที่สอบผ่าน แต่ถ้าสถานที่สอบไม่มีบริการถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ การผลิตใบขับขี่ก็จะต้องทำผ่านที่ทำการไปรษณีย์ โดยภายในหนึ่งสัปดาห์หลังผลการสอบ จะมีการส่งเอกสาร “มติการออกใบขับขี่ / หลักฐานใบขับขี่” พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่ผู้สอบต้องติดรูป และลงลายมือชื่อ มาให้ผู้สอบ และผู้สอบจะส่งกลับโดยเร็ว เพื่อที่กรมการจราจรจะได้นำไปผลิตใบขับขี่ และส่งมาให้ผู้สอบ ส่วน “มติการออกใบขับขี่ / หลักฐานใบขับขี่” นั้น ให้ผู้สอบเก็บไว้ เพื่อใช้แทนใบขับขี่ในช่วงที่ยังไม่ได้รับใบขับขี่ตัวจริง

อายุของใบขับขี่และใบอนุญาตขับ

ใบขับขี่และใบอนุญาตขับมีอายุ 10 ปี ก่อนวันหมดอายุประมาณสองถึงสามเดือน คณะกรรมการขนส่ง (Transportstyrelsen) จะส่งเอกสารเพื่อใช้ในการออกใบขับขี่ใบใหม่มาให้เจ้าของ โดยไม่ต้องมีการสอบใหม่ และถ้าเจ้าของใบขับขี่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ ใบขับขี่นั้นก็จะหมดอายุไปโดยปริยาย

ใบขับขี่ต่างชาติ

ใบขับขี่ของประเทศที่เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรปจะใช้ได้ในสวีเดน แต่ใบขับขี่ของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรปจะสามารถใช้ได้ในสวีเดนก็ต่อเมื่อผู้นั้นอยู่ในสวีเดนในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และจะต้องใช้ร่วมกับใบขับขี่ของประเทศที่ตนอาศัยอยู่อย่างถาวร พร้อมคำแปลใบขับขี่ต่างชาติของผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนอย่างถาวรที่ออกให้โดยประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (ยกเว้นประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศญี่ปุ่น) ไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สวีเดนได้ ดังนั้นหลังจากที่อยู่ในประเทศสวีเดนมาได้ครบหนึ่งปีแล้ว จะต้องทำใบขับขี่ของสวีเดน โดยผ่านขั้นตอนการทำใบขับขี่ตามปกติ

ใบขับขี่นานาชาติ

ทางการสวีเดนถือว่าใบขับขี่นานาชาติเป็นเพียงคำแปลของใบขับขี่ของชาตินั้น ๆ ดังนั้นเวลาใช้จึงจะต้องใช้ร่วมกับใบขับขี่ตัวจริง ใบขับขี่นานาชาติของสวีเดนจะออกให้โดย
องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวกับยานยนต์ เช่น สหพันธ์ยานยนต์แห่งชาติ (Motormännensriksförbund – M) และ องค์การกลางผู้ขับรถมอเตอร์ไซด์สวีเดน (Svenska
motorcyklisters centralorganisation (SMC)

ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้