ผลสรุปวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020

โครงการวิจัยโดยการประสานงานระหว่าง Noomi–Hela Människan และเทศบาลเมือง Malmö ภายใต้โครงการ ThaiWISE

“นอกจากการไม่รู้ภาษาและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสวีเดนได้อย่างดีแล้ว โดยรวม เหยื่อหญิงไทยไม่เข้าใจ หรือไม่ไว้ใจระบบช่วยเหลือในสวีเดนเท่าที่ควร ผู้ให้สัมภาษณ์ อธิบายว่าคนไทยกลัวการเข้า ไปติดต่อราชการสวีเดนเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวจะเสียสิทธิในการเลี้ยงดูลูกหรือกลัวถูกส่งกลับบ้าน หลายท่านอธิบายว่าไม่มีความรู้เรื่องระบบรัฐสวัสดิการในสวีเดน ไม่ทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ เหยื่อที่ถูกทาร้ายร่างกายหลายท่าน ไม่ทราบว่าหากโดนทาร้ายร่างกายต้องรีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที หรือ เมื่อถูกกระทาความรุนแรงไม่มีการเก็บรูปถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าแจ้งความ ทาให้หลักฐานไม่เพียงพอ และไม่สามารถเอาผิดคู่กรณีได้ ทาให้หลายคนต้องจาทน อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และถูกทารุณเป็นเวลานาน”

ส่วนหนึ่งจาก “ผลการวิจัยเรื่อง ความรุนแรงภายในครอบครัวจากประสบการณ์และมุมมองผู้หญิงไทยในสวีเดน ปี 2020”