ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนในด้านต่าง ๆ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสวีเดน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสวีเดน

ในประเทศสวีเดน ศาลเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระมากกว่าหน่วยงานอื่นโดยมีเป้าหมายให้ปัจเจกชนได้รับความยุติธรรมที่มั่นคง โดยเคารพในสิทธิ์พื้นฐานของคนทุกคนโดยไม่ลำเอียงและยึดหลักความถูกต้อง

ข้อมูลมาจาก “หนังสือคู่มือคนไทยในสวีเดน”

ศาลในประเทศสวีเดนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. ศาลยุติธรรม (Allmänna domstolarna) จะพิจารณาคดีความที่เป็น คดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
  2. ศาลปกครอง (Förvaltningsdomstolarna) จะพิจารณาคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3. ศาลพิเศษ (Specialdomstol) คือ ศาลที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาคดีเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลแรงงาน (Arbetsdomstolen) ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (Patentbesvärsrätten) เป็นต้น

ศาลทั้งสามประเภทยังได้แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามประเภทของศาล คือ
ศาลยุติธรรม

  • ศาลชั้นต้น (Tingsrätt)
  • ศาลอุทธรณ์ (Hovrätt)
  • ศาลฎีกา (Högsta Domstolen)

ศาลปกครอง

  • ศาลปกครองชั้นต้น (Förvaltningsrätt)
  • ศาลปกครองอุทธรณ์ (Kammarrätt)
  • ศาลปกครองสูงสุด (Högsta förvaltningsdomstolen)

ศาลพิเศษ
คำพิพากษาของศาลพิเศษนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดีก็มีบางกรณีที่จะสามารถอุทธรณ์ได้

ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Rättshjälp)

การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย อาจเป็นการช่วยเหลือโดยการให้คําแนะนํา หรือโดยการจ่ายค่าทนายความให้เป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ดังน

ผู้ที่ต้องการคําปรึกษาด้านกฎหมาย สามารถติดต่อทนายความโดยจ่ายค่า ธรรมเนียม 1,457โครนาสวีเดน/ชั่วโมง (ค.ศ.2011) หรือต่ำกว่านี้ถ้าฐานะการเงินไม่ดี หากต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้ จะสามารถยื่นขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (rättshjälp) ได้จากรัฐ (สูงสุดไม่เกิน 100 ชั่วโมง) แต่ถ้าเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ต่ำกว่าครึ่ง หนึ่งของจํานวนราคาฐาน (prisbasbelopp) คือ 21,400โครนาสวีเดน (ค.ศ.2011) หรือ ผู้ยื่นขอมีรายได้สูงกว่าที่กําหนดไว้

หน่วยงานราชทัณฑ์(Kriminalvård)

เมื่อปีค.ศ.1974 ได้มีการจัดระบบบริหารงานราชทัณฑ์ใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมราชทัณฑ์ Kriminalvårdsverket” มาเป็น “หน่วยงานราชทัณฑ์ (Kriminalvård)” สํานัก งานใหญ่อยู่ที่เมืองนอร์เชิปปิ้ง มีสํานักงานสาขาอยู่ 6 แห่งทั่วประเทศ หน้าที่หลักของหน่วยงานราชทัณฑ์ คือ การดําเนินการลงโทษตามคําพิพากษาของ ศาล การฝากขัง และการขนส่งนักโทษ

เรือนจําที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชทัณฑ์มีทั้งหมด 52 แห่ง สถานที่ฝาก ขัง (häktet) มี 32แห่ง ซึ่งอาจอยู่ติดกับสถานีตํารวจ หรืออยู่ในเรือนจํา เรือนจําแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เรือนจําเปิด (สามารถไปไหนมาไหนได้ใน เรือนจํา) และเรือนจําปิด ความแตกต่างอยู่ที่ระดับการควบคุมของเรือนจําที่มีอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับ ๑ มีการควบคุมที่เข้มงวดสูงสุด ไปจนถึงระดับ 3 ที่มีการควบคุม น้อยที่สุด

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้